ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΚΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

«FSYS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FSYSΤEL».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το γραφείο 2 του τέταρτου ορόφου του κτιρίου 2 του ακινήτου επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 225-227, Τ.Κ. 145 61.ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:138964501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε από τους εταίρους

Α και Β και Γ κατά τα κατωτέρω:

Α) Η CLlNK LIΜIΤΕD κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.250) ευρώ σε εγγυητικές εισφορές και έλαβε έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (6.250) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

Β) Ο Αριστείδης Παπαδόπουλος κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.250) ευρώ και έλαβε τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.250) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

Γ) Η Χρυσούλα Σπυροπούλου κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά πεντακόσια (500) ευρώ και έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Α εταίρος ανέλαβε την ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρίας που θα προκύψουν (εγγυητική υποχρέωση μέχρι του ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  • Γαλάκος Βασίλειος του Νικολάου, διαχειριστής, Λεωφόρο Κιφησίας 225-227, 14561 Αθήνα
  • Παπαδόπουλος Αριστείδης του Γεωργίου, εταίρος, Λεωφόρο Κιφησίας 225-227, 14561 Αθήνα
  • CLINK LIMITED, εταίρος, Κυπράνορος 13, 2083 Λευκωσία Κύπρος
  • Σπυροπούλου Χρυσούλα του Αλεξάνδρου, εταίρος, Λεωφόρο Κιφησίας 225-227, 14561 Αθήνα